Chrzest na odpuszczenie grzechów

„WYZNAJĘ JEDEN CHRZEST NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW”

To jest jeden z Artykułów Credo Chrześcijańskiego, – czyli naszego Wyznania Wiary, które składamy każdej niedzieli. I zaraz na samym początku muszę podkreślić to co jest tu napisane w naszym Credo.

Wyznajemy i inaczej nie możemy : jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I nie zgadzamy się z tymi wszystkimi którzy sprowadzają chrzest do rangi jedynie symbolu lub jakiegoś dziwnego działania z ich strony np. ślubowania Panu Bogu wierności, pokazania Mu tego jaki to ja posłuszny jestem, że aż dam się zamoczyć dla Niego w wodzie itp. Tego rodzaju pomysły są niebiblijne.

 

1). JEDYNIE BÓG ODPUSZCZA GRZECHY. 

Jasnym jest dla nas wszystkich to, że jedynie Bóg odpuszcza grzechy i jest to oczywiste.

Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę” [Biblia Warszawska, Izaj 43,25]

Jeszcze raz: jedynie Ja przez wzgląd na SIEBIE mogę zmazać twoje grzechy.

 

Podstawą odpuszczenia twoich grzechów nie jesteś ty sam. Nie jest to jaki ty jesteś. Nie jest to, czy ludzie cię widzą lepiej lub gorzej. Że myślisz o sobie lepiej lub gorzej. Albo myślisz, że zasługujesz na to lub nie zasługujesz.

Bóg mówi: „JA. JEDYNIE JA” i przez wzgląd na „SIEBIE SAMEGO” chcę zmazać twoje grzechy.

Chcę to uczynić przez wzgląd na Siebie, ponieważ jestem Sprawiedliwy i Miłosierny. Jestem Łaskawy, choć potrafię się gniewać. Ale odpuszczam winę i grzech przez wzgląd na Siebie Samego. I kiedy odpuszczam twój grzech to robię to w taki sposób, że twoich grzechów już więcej nie wspomnę.

Bóg robi to w sposób radykalny.

 

My z przebaczeniem mamy problem

Nasze przebaczenie, zawsze pozostaje w cieniu w stosunku tego przebaczenia, które Bóg robi.

Fajnie pokazuje to końcowy artykuł modlitwy „Ojcze nasz”:

„i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.  [Biblia Warszawska, Mat 6,12-15]

Mamy problem z przebaczaniem, bo my kiedy przebaczamy to musimy i po 70 razy 7 razy przebaczać, a i tak gdzieś na dnie nadal czai się jakieś poczucie krzywdy. Już przebaczyłeś, ale nadal czujesz jakąś niechęć do człowieka – masz tak czasami?

Już przebaczyłem, już powiedziałem – „Panie Boże odpuszczam mu”, ale tylko coś zaiskrzy, to już mam do czynienia w sercu z rosnącą goryczą.

Bóg jak przebacza to radykalnie przebacza. Nigdy więcej nie wspomina i nie musi nikomu tłumaczyć, że wybaczył – On po prostu – przebaczył. Koniec i kropka.

Mimo, że nasze przebaczenie będzie zawsze cieniem Bożego przebaczenia to uczmy się tak przebaczać. Bo Bóg chce mieć takich ludzi, którzy by byli do Niego podobni.

Kościół ma odbijać Jego chwałę, ma odbijać Jego osobę, Jego cechy.

Bądźmy podobni do Boga w przebaczeniu

Co to znaczy radykalnie przebaczyć? – Zmazać i już nigdy nie wspomnieć.

Uczmy się od Niego przebaczać radykalnie.

Szczególnie trudno jest wybaczać tym którzy są najbliżej nas, których dobrze znamy i w stosunku tych Diabeł najbardziej chce nas poróżnić. Bo innych za bardzo nie znamy i nas nie ruszają.

Bóg jest Bogiem przebaczenia. Przebaczenie płynie ze źródła Jego miłości.

I my jako Kościół mamy coś do przekazania.

Mamy do przekazania Ewangelię, że w Bogu jest przebaczenie naszych grzechów.

Stań po Jego stronie.

Powiedz Mu, że On jest dla ciebie najważniejszy, poproś Go o zbawienie i nie będziesz się musiał lękać sądu. Nie będziesz musiał się bać swego życia. Co się z tobą stanie, ponieważ będziesz wiedział, że jesteś zbawiony bo twoje grzechy są odpuszczone.

 

2) BÓG UŻYWA RÓŻNYCH „INSTRUMENTÓW” PRZEZ KTÓRE ODPUSZCZA GRZECHY

Odpuszczenie grzechów w Biblii to rzeczywistość opisana w bardzo wielu fragmentach, które pokazują jak na wiele sposobów są odpuszczane ludziom grzechy. Wskazuje to na pewne bogactwo. Może jest tak, że im więcej opisów to tym większe bogactwo możemy odnaleźć w odpuszczeniu grzechów.

Podobnie jak Jezus Chrystus nazywany jest wieloma imionami i każde z nich objawia jakiś aspekt Jezusa. I mówi o pewnym bogactwie. Możemy Go odkrywać jako Jezusa z Nazaretu = człowieka, Żyda. Ale może my Go poznać także jako Mesjasza Izraela, możemy Go poznać jako Pana nieba i ziemi, jako Wszechmogącego Boga, jako naszego Pasterza, jako Światłość, Sól, Baranka, Drogę, Prawdę, Życie.

Oznacza to, że jedno słowo nie może ograniczyć naszego Pana.

Podobnie i przedstawienie odpuszczenia grzechów w tak wielu formach wyraża bogactwo tej rzeczywistości.

 

Powiedzieliśmy wcześniej, że jedynie Bóg odpuszcza grzechy.

Ale Bóg, który jedynie odpuszcza grzechy używa do tego różnych „INSTRUMENTÓW” – (przepraszam za to słowo: „instrument” – wyraża ono coś jak: narzędzie i sposób).

1) Rzeczywistość Krzyża jest takim Instrumentem dzięki któremu nasze grzechy są odpuszczone.

2) Wiara w Jezusa Chrystusa jest rzeczywistością poprzez którą otrzymujemy przebaczenie grzechów.

3) Jezus odpuszcza grzechy Swoim Słowem: „Ja ci przebaczam” – i to jest też sposób, dzięki któremu nasze grzechy są odpuszczone.

4) W modlitwie „Ojcze nasz” czytamy” – Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych”.  [Biblia Warszawska, Mat 6,14-15]. Więc odpuszczenie grzechów z mojej strony wywołuje rzeczywistość, że moje grzechy są również odpuszczone.

5) W niedzielę Swojego zmartwychwstania Jezus powiedział do swoich uczni zamkniętych w Wieczerniku „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane”.  [Biblia Warszawska, Jan 20,23]. Bóg dał swoim uczniom „Narzędzie” do odpuszczania grzechów.

6) A w 1 Liście Jana czytamy: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”.  [Biblia Warszawska, 1 List Jana 1,9]. Widać w tym fragmencie, że innego rodzaju narzędziem warunkującym odpuszczenie grzechów jest ich wyznawanie sobie nawzajem. 

 

3) CHRZEST JEST NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Najbardziej nas w tej chwili interesującą rzeczywistością jest CHRZEST na odpuszczenie grzechów.

a) Kazanie Piotra w dniu pięćdziesiątnicy:

„A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. [Biblia Warszawska, Dz 2,38]

b) Ananiasz powiedział do Pawła w Damaszku:

„Wstań,daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego”. [Biblia Warszawska, Dz 22,16]

 CUD ZBAWIENIA JEST NAJWIĘKSZYM ZE WSZYSTKICH CUDÓW.

Czym jest cud zbawienia?

Cud zbawienia jest doświadczeniem Boga, które zawsze wiąże się z poczuciem własnej grzeszności, nieczystości i z poczuciem odpuszczenia grzechów = to jest zbawienie.

Nie tylko, gdy czuję, że mam grzechy, ale głównie gdy doświadczam ich odpuszczenia.

Ponieważ uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa.

Mówiąc inaczej: w kategoriach cudów, cud odpuszczenia grzechów jest czymś najważniejszym i najpiękniejszym i jest czymś co pozostaje. Ponieważ na przykład z cudem uzdrowienia jest tak, że zostaliśmy uzdrowieni, a potem znowu się starzejemy, psuje się zdrowie i znowu potrzebujemy uzdrowienia, a na końcu czy zdrowy, czy chory to i tak umrę.

Ze zbawieniem jest tak, że nawet jeśli umrzemy będziemy zbawieni.

Ze zbawieniem jest tak, że choćbym umarł w najgorszych chorobach, w największym prześladowaniu, torturowani i pozbawieni czegokolwiek to będziemy żyć na wieki. To jest cud.

Dlatego Biblia chce nam powiedzieć: są rzeczy ważne i należy do nich uzdrowienie, ale są rzeczy ważniejsze i należy do nich odpuszczenie grzechów.

Kiedy myślimy o odpuszczeniu grzechów to myślimy o Bogu, który odpuszcza grzechy.

To myślimy o Jezusie Chrystusie naszym Kochanym Zbawicielu, który z miłości do ciebie wziął twoje grzechy na krzyż i tam dokonał się Sąd i tam został wykonany wyrok. 

Dzięki temu, że Chrystus wziął na siebie twoje grzechy ty możesz mieć ich odpuszczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. 

Zaufaj mu jedynie z całego swojego serca.