Trzy odrębne Osoby

Ojciec nie jest Synem.

Syn nie jest Duchem Świętym.

Duch Święty nie jest Ojcem.

Każdy jest Bogiem. Każdy jest CAŁYM Bogiem. 

Każdy jednak jest odrębny od pozostałych. 

 

Prawdę tę nietrudno jest wypowiedzieć, ale absolutnie nie można jej zrozumieć. 

Niektórzy ludzie, próbując uczynić tę prawdę zrozumiałą, doszli jedynie do jej zaprzeczenia. to zaprzeczenie przybierało zwykle jedną z trzech form: 

1) TRYTEIZM:

Niektórzy, świadomi nauki Biblii o troistości Boga, doszli do zaprzeczenia Jego Jedności. Wpadli w pułapkę myślenia o trzech Osobach jako o trzech oddzielnych istotach boskich. Innymi słowy stali się tryteistami – tymi, którzy wierzą w trzech bogów. Świadkowie Jehowy całkowicie źle rozumiejąc chrześcijańską doktrynę o Trójcy myślą, że my wierzymy w istnienie trzech bogów. Chrześcijanie nie wierzą w trzech bogów – to tylko błąd rozumowania Świadków Jehowy kieruje ich takim myśleniu.

2) UNITARIANIZM lub ARIANIE = współcześni ŚWIADKOWIE JEHOWY:

Inni, świadomi nauki Biblii o jedności Boga, odrzucili Bóstwo Syna i Osobowość Ducha Świętego. Nie chcą przyjąć tych dwóch Osób jako Boga. Pozostawia to tylko Jedną Osobę Boską, która jest zarazem jedyną istotą boską. Zwolennicy tego poglądu to unitarianie lub arianie, a współcześnie powielają tą herezję Świadkowie Jehowy.

3) MODALIZM:

Jeszcze inni, świadomi, że według Biblii Bóg jest jeden, uważają Ojca, Syna i Ducha Świętego za jedną, tę samą, identyczną Osobę. Istnieje tylko jedna boska istota, która w różnym czasie objawia się na różne trzy sposoby. Imiona: Ojciec, Syn i Duch Święty opisują jedynie różne aspekty i sposoby działania jednej osoby boskiej.

 

Jeżeli pojęliśmy i uwierzyliśmy w naukę poprzednich rozdziałów, dwa pierwsze z wymienionych błędów nie będą dla nas groźne, a więc wiara w trzech bogów i wiara, że tylko Ojciec jest Bogiem, a Jezus Chrystus jest tylko stworzeniem i Duch Święty nie jest osobą.

Widzieliśmy w innych artykułach na naszej stronie, że Bóg jest Jeden.

Widzieliśmy, że każda z trzech Osób jest Bogiem.

Jednakże wierząc w obie te prawdy, musimy nieustannie podkreślać, że Ojciec, Syn i Duch Święty są odrębnymi od siebie. To uchroni nas od trzeciego błędu, którym jest modalizm. Tytuły: Ojciec, Syn i Duch Święty nie są imionami jednej Osoby, która po prostu ukazuje się w różnym czasie pod różnymi postaciami: raz jako Ojciec, raz jako Syn a innym razem jako Duch Święty. – Nie! Są to trzy odrębne Osoby.

Dlatego w Ewangelii Jana 12,28 – Ojciec mówi „Ja”; nieco dalej w tej samej Ewangelii Jana 17,4 – Syn mówi „Ja”; zaś w Dziejach Apostolskich 13,2 – Duch Święty mówi „Ja”.

Istnieją trzy Osoby, które są Bogiem i każda z Nich może mówić „Ja”; żadna natomiast nie mówi „my”. Łączy je jednak wspólna, nieskończona inteligencja, moc i wola. 

Gdy zatem mówimy, że są to trzy odrębne Osoby, nie chcemy powiedzieć, że są one od siebie tak odrębne, jak jedna osoba ludzka od drugiej. Wszystkie trzy są tylko Jednym Bogiem. Ich sposób istnienia w jednej istocie czyli Boskiej naturze stanowi dla nas głęboką tajemnicę. Nie możemy jej wyjaśnić w żaden sposób. Tak jak nie możemy wyjaśnić co to znaczy, że Bóg jest Święty, Wszechobecny czy Wszechmogący. 

Zostało nam tylko objawione w Biblii, że Trzej są odrębni od siebie jako „jeden Duch”, „jeden Pan”, „jeden Bóg i Ojciec”: „jedno ciało i Jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.  [Biblia Warszawska, Ef 4,4-6] 

„Duch ten sam”, „Pan ten sam”, „ten sam Bóg”: „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich”.  [Biblia Warszawska, 1 Kor 12,4-6]

Oczywiste jest zatem istnienie Trzech. Nie wolno jednak zapominać, że mimo tego są Jednym.