Boskie Tytuły i Imiona Ducha Świętego

W tym rozdziale spróbujemy pogłębić zrozumienie Ducha Świętego poprzez przestudiowanie znaczenia Jego Boskich Tytułów i Imion o których mówi Biblia.

A.) DUCH ŚWIĘTY:

Istotą Boga jest Jego Świętość: „I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego”.  [Biblia Warszawska, Izaj 6,6]

Tylko Bóg jest Święty w Swojej Istocie. Tytuł „Święty” jest najczęstszym tytułem przyznawanym Duchowi np.:

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.  [Biblia Warszawska, Luk 11,13]

„Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:”  [Biblia Warszawska, Hebr 10,15]

„Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie.”  [Biblia Warszawska, Hebr 3,7]

B.) DUCH BOŻY:

Tytuł ten wskazuje na Jego naturę i pochodzenie. Odpowiada na pytanie: „jaki jest Duch”? – Jest Boży, jest Bożej natury, rodzaju, istoty.

Niektóre miejsca w Piśmie Świętym:

Stary Testament:

„A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”.  [Biblia Warszawska, 1 Moj 1,2]

„Rzekł tedy faraon do dworzan swoich: Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten?”  [Biblia Warszawska, 1 Moj 41,38]

Nowy Testament:

„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim”.  [Biblia Warszawska, Mat 3,16]

„A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”.  [Biblia Warszawska, Ef 4,30]

C.) DUCH ŁASKI:

O człowieku, który zlekceważył dar zbawienia, Biblia mówi, że: „znieważył Ducha Łaski!”  [Biblia Warszawska, Hebr 10,29]

Taki Tytuł Ducha Świętego podkreśla prawdę, iż Duch Święty udziela człowiekowi łaski ku upamiętaniu, dobijając się wytrwale do jego serca. Udziela mu mocy niezbędnej do uświęcenia, wytrwania i służby. Dzięki temu, że Duch Święty jest Duchem Łaski, człowiek może być przeniesiony z wiecznej śmierci do wiecznego życia w Chrystusie.

D.) DUCH CHWAŁY:

Piotr w swoim liście tytułuje w ten sposób Ducha Świętego: „(…) Duch Chwały, Duch Boży, spoczywa na was”.  [Biblia Warszawska, 1 Ptr 4,14]

Słowo „chwała” związane jest z oddawaniem czci. Duch Święty inspiruje człowieka do oddawania czci i chwały Bogu. Piotr używa tego określenia w kontekście prześladowania. Gdy chrześcijanie cierpią dla Chrystusa i z powodu wiary w Jezusa maja szczególną część w Bożej chwale.

E.) DUCH PRAWDY:

Pan Jezus trzykrotnie określił Ducha Świętego jako Ducha Prawdy:

„On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”.  [Biblia Warszawska, Jan 16,13]

Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie”.  [Biblia Warszawska, Jan 14,17]

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie”.  [Biblia Warszawska, Jan 15,26]

Duch Święty odkrywa prawdę, świadczy o prawdzie i weryfikuje ją. Ponieważ Bóg jest autorem wszelkiej prawdy, więc jego Duch jest Duchem Prawdy. Duch Święty może wyjaśnić pewną prawdę lub ułatwić jej przypomnienie: „(…) nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”.  [Biblia Warszawska, Jan 14,26] Może nam także odkryć pewne fakty z przyszłości: ” i to, co ma przyjść, wam oznajmi”.  [Biblia Warszawska, Jan 16,13]. Kiedy Duch przekazuje wierzącemu jakąś prawdę, to daje mu także moc do zrealizowania jej w życiu.

F.) DUCH SYNOSTWA:

W Piśmie Świętym czytamy: „(…) lecz wzięliście Ducha Synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!”  [Biblia Warszawska, Rz 8,15].

Kiedy człowiek zostaje zbawiony, wówczas nie tylko zostaje nazwany „dzieckiem bożym” i adoptowany do Bożej rodziny, ale otrzymuje świadomość uczestnictwa w Boskiej naturze.

G.) DUCH MĄDROŚCI:

Prawdziwa mądrość pochodzi od Ducha Świętego. 

W Księdze Wyjścia czytamy: „(…) których obdarowałem Duchem Mądrości„.  [Biblia Warszawska, 2 Moj 28,3], zaś w Liście do Efezjan: „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha Mądrości i objawienia ku poznaniu jego”.  [Biblia Warszawska, Ef 1,17]

H.) INNE TYTUŁY DUCHA ŚWIĘTEGO;

Tytułów Ducha Świętego jest o wiele więcej, a wszystkie one objawiają Go jako Boga. I tak np.:

DUCH PANA

DUCH NASZEGO BOGA

DUCH OJCA

MÓJ DUCH

DUCH WIECZNY

MOC NAJWYŻSZEGO

TCHNIENIE WSZECHMOCNEGO