Po stwierdzeniu, na podstawie licznych dowodów zaczerpniętych z Biblii, że Duch Święty jest Osobą przechodzimy teraz do rozpatrzenia drugiego, o wiele ważniejszego pytania: Czy Duch Święty ma atrybuty Boże? Nie pytamy tutaj o to „czy On jest Ojcem” lub „czy jest Synem” bo oczywiście, że nie jest ani Jednym ani Drugim, ale jest inną od Nich Osobą. 

Pytamy tutaj o to czy jest Bogiem w Swej Istocie, czy posiada Bożą naturę, lub może jest kimś mniejszym?

1) ŚWIĘTOŚĆ:

DUCH ŚWIĘTY – to określenie już samo z nazwy określa Ducha jako jedyną i niepowtarzalną istotę mającą naturę Boga: 

„A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty„.  [Biblia Warszawska, Mar 13,11]

„Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana”.  [Biblia Warszawska, Luk 2,26]

Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić”.  [Biblia Warszawska, Luk 12,12]

„Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa”.  [Biblia Warszawska, Dz 1,16]

2) WSZECHMOC:

Duch Święty jest Wszechmogący. Wskazuje na to Jego praca w dziele stworzenia wszechświata:

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”.  [Biblia Warszawska, 1 Moj 1,1-2]

Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie”.  [Biblia Warszawska, Job 33,4]

„Stwarzasz je, gdy ślesz Swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi”.  [Biblia Tysiąclecia IV, Ps 104,30]

„A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Swego, który mieszka w was”.  [Biblia Warszawska, Rz 8,11]

„(…) przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową”.  [Biblia Warszawska, Rz 15,19]

3) WSZECHOBECNOŚĆ:

Duch Święty ma atrybut Wszechobecności:

„Dokąd ujdę przed Duchem Twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?”  [Biblia Warszawska, Ps 139,7]

4) WIECZNOŚĆ:

Duch Święty jest istotą Wieczną:

„o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu”.  [Biblia Warszawska, Hebr 9,14]

5) WSZECHWIEDZA:

Duch Święty jest wszystko wiedzący, posiadający wszelką wiedzę. 

Stwierdzenie tego faktu znajduje się w jednym z wielkich proroctw Izajasza odnośnie Mesjasza:

„I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana”.  [Biblia Warszawska, Izaj 11,2]

Prawda ta jest potwierdzona w Nowym Testamencie: „Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę”.  [Biblia Warszawska, 1 Kor 2,10-13]

6) PRAWDA:

„(…) a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą„.  [Biblia Warszawska, 1 Jn 5,6]

7) NIEZMIERZONOŚĆ:

„Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go?”  [Biblia Warszawska, Izaj 40,13]

8) DAWCA ŻYCIA:

Duch ożywia. (…)”  [Biblia Warszawska, Jan 6,63]

„Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie (…)”.  [Biblia Warszawska, Rz 82]