Atrybuty Osobowe Ducha Świętego

Są ludzie np. Świadkowie Jehowy, którzy uważają, że Duch Święty nie jest Osobą a jedynie jakąś mocą lub siłą:

Wszystkim tym ośmielę się zadedykować Zachariasza 4,6: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”.  [Biblia Warszawska, Zach 4,6]

Tłumaczą się oni tym, że Duch Święty jest często opisywany w sposób bezosobowy – jako Tchnienie napełniające, Namaszczenie, Ogień dający światło i ciepło, Woda wytryskająca. Są to jednak opisy Jego sposobu działania, a nie opisy Jego Samego. Duch Święty jest przedstawiany w taki sposób, aby nie pozostawić żadnej wątpliwości, iż jest Osobą i Bogiem: „Bóg jest Duchem”.  [Biblia Warszawska, Jan 4,24] i „A Pan jest Duchem„.  [Biblia Warszawska, 2 Kor 3,17]

 

Wyżej, w rozdziale – „Bóg jest Bogiem Osobowym” wyjaśniliśmy sobie krótko czym się charakteryzuje byt osobowy. Powiedzieliśmy sobie, że osobą jest coś co posiada poniższe cechy:

1) Umysł, inteligencja i rozum

 2) Wola

 3) Samoświadomość

4) Uczucia

I Bóg tak na przykład jest Osobą ponieważ posiada powyższe atrybuty osobowe.

Zastanowimy się teraz badając fragmenty Pisma Świętego, czy Duch Święty posiada powyższe atrybuty. 

Jeśli tak to oznacza, że jest Osobą – logiczne? – Logiczne.

Ad 1) DUCH ŚWIĘTY MA – UMYSŁ, INTELIGENCJE I ROZUM.

Intelekt jest to cecha, dzięki której ktoś ma możliwość myślenia, planowania, rozumowania, badania, poznawania, analizowania – a te cechy Duch Święty ma na pewno:

” (…) Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.(…) Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (…) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę”.  [Biblia Warszawska, 1 Kor 2]

„A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha„.  [Biblia Warszawska, Rz 8,27]

„I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu”.  [Biblia Warszawska, Dz 8,29]

„A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: (…)”  [Biblia Warszawska, Dz 10,19]

„A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty (…)”.  [Biblia Warszawska, Dz 13,2]

 

Ad 2) DUCH ŚWIĘTY MA WOLĘ:

Wola to możliwość podejmowania świadomych decyzji i możliwość świadomego, celowego działania. Wola wyraża się często w tym, że coś „chcę” lub „nie chcę”. Duch Święty posiada taki atrybut:

„Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce„.  [Biblia Warszawska, 1Kor 12,11]

 

Ad 3) DUCH ŚWIĘTY MA ATRYBUT SAMOŚWIADOMOŚCI:

Samoświadomość to cecha dzięki której osoba wie, że sama istnieje, ale i więcej bo wie, że istnieje względem innych. Poniższe wersety pokazują, że Duch Święty ma atrybut samoświadomości:

rzekł Duch Święty: Odłączcie mi (dla mnie) Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem”.  [Biblia Warszawska, Dz 13,2]

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my (…)”  [Biblia Warszawska, Dz 15,28]

 

Ad 4) DUCH ŚWIĘTY MA UCZUCIA:

Uczucia to możliwość przeżywania stanów emocjonalnych, oraz zdolność okazywania moralności które to cechy Duch Święty posiada z całą pewnością:

„A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego (…)”. [Biblia Warszawska, Ef 4,30]

„Dałeś im Swego dobrego Ducha„.  [Biblia Warszawska, Nehemiasza 9,20]

„Tymczasem proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość, którą nas darzy Duch Święty (…)”  [Biblia Warszawsko-Praska, Rz 15,30]