Biblia mówi wprost, że Duch Święty jest Bogiem

Sądząc po ilości miejsca, jakie zajmuje w Biblii nauczanie o Duchu Świętym, jest to jedna z najważniejszych doktryn dotyczących prawdy o dokupieniu. Z wyjątkiem II i III Listu Apostoła Jana, wszystkie księgi Nowego Testamentu zawierają odniesienia lub wzmianki dotyczące działania Ducha Świętego. Te kwestie będę poruszał w oddzielnym dziale: „Nauka o Duchu Świętym”. Tutaj zajmę się tylko omówieniem Osoby Ducha Świętego i Jego Boskości. 

Temat jest bardzo ważny bo Osoba Ducha Świętego jest Osobą niezwykle szczególną. Musimy podejść zatem w naszych rozważaniach ze szczególną uwagą i szacunkiem. Czujmy się tak jak Mojżesz przy płonącym krzewie, kiedy słyszał głos mówiący: „Bądź ostrożny! Zdejm obuwie z twoich stóp, bo ziemia na której stoisz jest święta”.  [2 Mojżeszowa 3,5]

Temat jest o tyle godniejszy ponieważ pamiętamy wypowiedź Jezusa:

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym„.  [Biblia Warszawska, Mat 12,31-32]

Musimy mieć również na uwadze te straszne słowa, które powiedział Piotr do Ananiasza i Safiry: „Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego (…) Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”.  [Biblia Warszawska, Dz 5,3-4]. Po tych słowach oboje padli martwi.

Stąpajmy więc ostrożnie i z szacunkiem, ale niech powyższe wersety nie powstrzymują nas przed próbą zastanawiania się nad tą piękną tajemnicą Boga jaką jest Osoba Ducha Świętego, ale zwróćmy się w pokorze i czci właśnie do Niego – do Ducha Prawdy, aby On sam przyszedł do nas i prowadził nas w odkrywaniu prawdy o Nim Samym [Jan 16,13]: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”.  [Biblia Warszawska, Rz 8,14]

 

Przyjąłem taką kolejność argumentacji jak pod spodem w linkach.

1) Po pierwsze – wykażę na podstawie Słowa Bożego, że Duch Święty JEST OSOBĄ, a nie jakąś mocą lub energią.

2) Po drugie – wykażę, że Osoba Ducha Świętego ma Atrybuty Boskie.

3) Po trzecie – wykażę, że Osoba Ducha Świętego wykonuje dzieła Boskie.

4) Po czwarte – wykażę, że Osoba Ducha Świętego ma Tytuły Boskie.

4) Po piąte – wykażę, że Osoba Ducha Świętego jest INNĄ Osobą od Ojca i Syna.