Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa Chrystusa

Teksty, które stwierdzają Boskość Chrystusa są materiałem do najbardziej zapamiętałych dyskusji spośród wszystkich zagadnień całego Nowego Testamentu. Kilka z nich ze względu na formę gramatyczną wymaga szczególnej ostrożności w traktowaniu ich jako stwierdzeń Boskości Chrystusa.

Te fragmenty, których znaczenie jest jasne przynajmniej dla mnie przytaczam pod spodem i będą one omówione w różnych częściach artykułów.

1) „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”. – Jan 1,1

2) „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go”. – Jan 1,18

3) „Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój”. – Jan 20,28

4) „Kościół Boga, który on nabył własną krwią”. – Dz Ap 20,28

5) „Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen”. – Rz 9,5

6) ” (…) ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa” – Kolosan 2,2 [ w wersji Wescott-Hort Greek New Testament]

7) „(…) aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”. – 2 Tesaloniczan 1,12

8) „Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej”. – 1 Tymoteusza 1,1

9) „oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”. – Tyt 2,13

10) „Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich”. – [Biblia Gdańska, Hebr 1,8-9]

11) „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa (…)”. – Jakuba 1,1

12) „dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” – 2 List Piotra 1,1

13) „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”. – 1 List Jana 5,20

 

Ta lista jest oczywicie o wiele wiele dłuższa i nie wyczerpuje wszystkich fragmentów.