Bóg jest Wszechwładny

Bóg posiada absolutne prawo do sprawowania rządów nad wszelkim stworzeniem oraz dysponowania nim w taki sposób, jaki uzna za stosowny:

„Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę?”  [Biblia Warszawska, Mat 20,15]

„O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?”  [Biblia Warszawska, Rz 9,20-21]

Bóg posiada takie prawo na mocy swej nieskończonej wszechwładzy – absolutnego prawa własności do wszelkiego stworzenia oraz ze względu na to, iż to On swoją mocą podtrzymuje istnienie wszystkiego. 

Najlepszym wyrazem tego atrybutu jest Tytuł „PANTOKRATOR” – oznacza on z j. greckiego dokładnie „WSZECHWŁADNY”.

Używa tego słowa Apostoł Jan w Objawieniu Św. Jana wszędzie tam gdzie współcześni tłumacze użyli słowa WSZECHMOGĄCY. Więc wszędzie tam gdzie w Apokalipsie jest słowo – „Wszechmogący”, w oryginale jest użyte słowo – „WSZECHWŁADNY”. 

„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR”.  [Biblia Warszawska, Obj 1,8]

„A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR, który był i który jest, i który ma przyjść”.  [Biblia Warszawska, Obj 4,8]

„Dziękujemy ci, Panie, Boże (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować”.  [Biblia Warszawska, Obj 11,17]

„I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów”.  [Biblia Warszawska, Obj 15,3]

„I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy”.  [Biblia Warszawska, Obj 16,7]

„Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR, objął panowanie.  [Biblia Warszawska, Obj 19,6]

„Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, (Wszechmogący) WSZECHWŁADNY = PANTOKRATOR jest jego świątynią, oraz Baranek”.  [Biblia Warszawska, Obj 21,22]

To słowo i wy rozróżnienie tego atrybutu jest dla mnie szczególnie ważne przy omawianiu Boskości Jezusa Chrystusa w odpowiednim rozdziale przeznaczonym do tego.