Bóg jest tylko Jeden i nie ma innego.

– Ilu jest bogów? – zapytano kiedyś małego chłopca.

– Jeden – odparł.

– Skąd wiesz? – zapytano znowu.

– Bo miejsca wystarcza tylko dla jednego, który wypełnia całe niebo i całą ziemię.

 Żadnej innej prawdy nie naucza Biblia bardziej dobitniej niż tej właśnie: ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG.

Gdyby było inaczej musielibyśmy przyjąć, że istnieje więcej bogów niż jeden lecz temu zaś Pismo Święte nieustannie zaprzecza.

Żadni inni bogowie nie sinieją. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę, dlatego utworzyli sobie i wciąż tworzą niezliczonych fałszywych bogów. Ale żaden z nich nie jest bogiem prawdziwym.  Żaden z nich nie jest Bogiem żywym.

To prawda, że słowo „bóg” używane jest czasem w Biblii na określenie sędziów lub królów ze względu na ich władzę nad innymi np.:

„Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd”. Ps 82,1

„Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę”.  Ps 82,607

Szatan, czyli diabeł, nazwany jest „bogiem tego świata” (2 Kor 4,4), ponieważ panuje nad złymi, których sobie niegodziwie przywłaszczył.

Są to jednak tylko przenośnie znaczenia słowa „bóg”. Niezależnie od nich Biblia podkreśla, że istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg.

Według dawnego zwyczaju, chłopców żydowskich od wczesnego początku uczono recytowania słów modlitwy z Piątej Księgi Mojżeszowej: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!”5 Moj 6,4

Stanowi ona sam rdzeń wiary Żydów, wiary zbudowanej na Starym Testamencie. Żaden prawdziwy Żyd nigdy od tej prawdy nie odstąpi. Wie:„że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego”. 5 Moj 4,35

Ta modlitwa przypomina Żydom czas, gdy Salomon poświęcał swoją wspaniałą świątynie i modlił się: „aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego”. – 1 Kr 8,60

Przypominają się tutaj także czasy wielkiego proroka Izajasza i słowa wypowiedziane doń przez Pana: „Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga”. – Izaj 44,6

Bóg wypowiadając te słowa objawił się jako Król Izraela. Wierzący Żyd uważał za swoją wielką misję podtrzymywanie w świecie tej prawdy, że nie istnieje żaden Bóg oprócz Jahwe. Z wielką radością odczytywał słowa Pisma: „Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego”. -Izaj 45,5-6

Sam Jezus wychowany został w znajomości i miłości pism Starego Testamentu i niezłomnie potwierdzał prawdy w nich objawione. Nie wahał się własnymi ustami wyznać jedyności Boga: „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (…) I rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego”. – Mar 12,29-32

Prawdy równie dobitnie nauczali Jego apostołowie:

„Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy”. – 1 Kor 8,4-6

„(…)starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. – Ef 4,3-6

„Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą”. – Jak 2,19