NASZE PRZYMIERZE

PRZYMIERZE CZŁONKOWSKIE

Polskiego Kościoła Zielonoświątkowego w Dublinie 

 

I)         CZYM JEST PRZYMIERZE CZŁONKOWSKIE:

&1) Przymierze Członkowskie (zwane dalej Przymierze) to sojusz i zgoda na wspólne działanie podejmowane dobrowolnie przez osoby będące w Przymierzu.

&2) Działanie to ma doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu wyznaczonego przez Polski Kościół Zielonoświątkowy w Dublinie (zwanego dalej Kościołem).

&3) Osoby podpisujące Przymierze Członkowskie stają się Członkami Kościoła.

&4) Sympatycy i goście nie są Członkami, a jedynie obserwatorami bez przywilejów.

 

II)        CELE KOŚCIOŁA:

Kościół ma wyznaczone dwa cele na które zgadza się osoba zawierająca Przymierze:

&1) Cel w stosunku do osób niewierzących:

W stosunku do niewierzących Kościół chce swoim działaniem głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyprowadzać ludzi do poznania Boga i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zgodnie z przykazaniem danym przez Jezusa Chrystusa w Ew. Mateusza 28,18-20.

&2) Cel w stosunku do osób wierzących:

W stosunku do wierzących Kościół chce budować i pogłębiać wiarę w Boga i wyposażać ich do chrześcijańskiego życia w mocy.

Chcemy również krzewić chrześcijańską kulturę oraz etykę i styl życia.

Nasze cele możemy krótko streścić w naszym MOTTO:

„Z miłości do Boga i ludzi chcemy zdobywać nowych uczniów dla Jezusa Chrystusa i wyposażać ich do chrześcijańskiego życia w mocy”.

 

III)      WARUNKI WEJŚCIA W PRZYMIERZE CZŁONKOWSKIE:

&1) Warunkiem absolutnie koniecznym wejścia w Przymierze jest uznawanie Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Dzieje się to przez prawdziwe nawrócenie, któremu towarzyszy upamiętanie z grzechów i oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Nazywamy to Nowo Narodzeniem, a poświadczone jest ono przez dobrowolną decyzję chrztu. Dlatego w Przymierze włączamy tylko osoby po chrzcie.

Osoba ochrzczona w naszym Kościele automatycznie wchodzi w Przymierze stając się członkiem Kościoła, jednak mogą zdarzyć się wyjątki od tej reguły.

&2) Warunkiem wejścia i trwania w Przymierzu jest zgadzanie się z:

a) Wyznaniem Wiary naszego Kościoła oraz jego Komentarzem.

b) Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary.

 

IV)      PRZYWILEJE CZŁONKÓW PRZYMIERZA:

&1) Pełne uczestnictwo w życiu Kościoła i w Wieczerzy Pańskiej.

&2) Współdecydowanie o podejmowanych działaniach realizujących Cele Kościoła. Przy czym decyzje o wspólnych celach i działaniach podejmowane są wspólnie w głosowaniu jawnym przy zachowaniu 75% głosów członków głosujących (osoby, które wstrzymały się od głosu zgadzają się tym samym z ostatecznym wynikiem głosowania większości).

&3) Współdecydowanie o porządku nabożeństwa i o działaniu służb w Kościele.

&4) Wybór Pastora, Rady Starszych, Rady Doradczej i Diakonów.

&5) Wspieranie i „stanie” za liderami Kościoła.

&6) Wspieranie finansowe działań realizujących Cele Kościoła.

 

V)        REZYGNACJA Z PRZYMIERZA CZŁONKOWSKIEGO:

&1) Ze strony Członka – rezygnacja z Przymierza może nastąpić w każdej chwili. Ważne jedynie, aby zrobić to osobiście i na piśmie.

&2) Ze strony Kościoła – Członek będący w Przymierzu może być z tego Przymierza wyłączony jedynie wtedy, gdy:

– łamie warunki Przymierza

– przestał się zgadzać z Wyznaniem Wiary Kościoła i jego Komentarzem

– przestał się zgadzać z Celami Kościoła, których już nie chce wspierać

– swoim działaniem występuje przeciwko liderom Kościoła

– buntuje się i działa zmierzając do rozłamu w Kościele

– moralnie nieetycznie się zachowuje i dlatego jest zgorszeniem dla innych członków

 

Decyzję o Wyłączeniu z Przymierza Członkowskiego podejmują wszyscy Członkowie Przymierza po wcześniejszym zbadaniu sprawy.

Decyzja jest podejmowana przez głosowanie tajne przy zachowaniu 75% głosów członków głosujących (osoby, które wstrzymały się od głosu zgadzają się tym samym z ostatecznym wynikiem głosowania większości).

 

VI)      ZMIANA TREŚCI PRZYMIERZA CZŁONKOWSKIEGO:

Rozumiejąc to, że Kościół jest jak żywy organizm, który się rozwija i dojrzewa możliwym jest zmienić lub dodać nowe treści do Przymierza lub Wyznania Wiary.

Decyzja o zmianie lub dodaniu nowej treści jest podejmowana przez głosowanie jawne przy zachowaniu 100% głosów (nie ma w takim wypadku możliwości wstrzymania się od głosu).

Dodaj komentarz